Regulamin

REGULAMIN POBYTU W POKOJACH GOŚCINNYCH NA SZLAKU JABŁKOWYM W SANDOMIERZU

Dyrekcja Pokoi Gościnnych wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.

§ 1

1. Pokój Gościnny wynajmowany jest dobowo.
2. Doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić osobiście lub telefonicznie w punkcie recepcyjnym do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Personel zarządzający Pokojami Gościnnymi uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

1. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3. Personel zarządzający pokojami gościnnymi, może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo też zakłócił spokojny pobyt innych gości przebywających w obiekcie.

§ 4

1. W Pokojach Gościnnych świadczone są usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w punkcie recepcyjnym, co umożliwi personel zarządzającym niezwłoczną reakcję.
2. W Pokojach Gościnnych jest obowiązek zapewnienia:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych,
d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożyć starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

1. Odpowiedzialność Pokoi Gościnnych z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do obiektu przez gościa hotelowego jest ograniczona – (nie dotyczy drogocennych osobistych przedmiotów np. biżuterii lub gotówki pieniężnej), jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w punkcie recepcyjnym.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić punkt recepcyjny o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ograniczenie odpowiedzialności , o której mowa powyżej następuje zgodnie z art.849 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Pokoje Gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 8

1. W Pokojach Gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2. W Pokojach Gościnnych nie ma możliwości przyjmowania zwierząt.

§ 9

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz zatrzymać klucz i kartę elektroniczną służące do otwierania drzwi.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za spowodowanie zniszczeń lub uszkodzeń będzie pobierana opłata stanowiąca równowartość uszkodzonej rzeczy.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Dla w/w celów można wykorzystywać wyłącznie przestrzeń aneksu kuchennego na I piętrze.
4. Gość hotelowy ma obowiązek oddać klucz oraz kartę do pokoju wraz z pilotem do klimatyzacji i TV przy wymeldowaniu z obiektu.
5. Gość hotelowy za zgubienie klucza, karty lub któregokolwiek z pilotów ponosi opłatę w wysokości 50 zł.

§ 10

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju gościnnym będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.